ใบอนุญาตขับขี่

Last updated: 2019-06-13  |  1046 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ใบอนุญาตขับขี่

หลักฐานการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

การทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นครั้งแรก ผู้ขอจะได้ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 1 ปี
หลักฐานประกอบคำขอ (ผู้เรียนต้องเตรียมให้พร้อมก่อนวันที่โรงเรียนพาไปสอบใบขับขี่)
1.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
2.สำเนาบัตรประชาชนหรือใบแทน
3.ใบรับรองแพทย์ (ต้องมีที่ตั้งของสถานพยาบาลหรือคลินิคระบุไว้อย่างชัดเจน)
4.พาสปอร์ต และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีต้องการทำใบขับขี่สากล)
5.ใบสำคัญทางการทหาร (กรณีต้องการทำใบขับขี่สาธารณะ)
 
การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 1 ปี เปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี
หลักฐานประกอบคำขอ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
2.ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน ( 30 วัน )
3.สำเนาใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม พร้อมฉบับจริง
4.สำเนาเอกสารการแก้ไขรายการ เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านาม เป็นต้น
(ถ้ามีการแก้ไขรายการ)
5.ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ที่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
***ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 1 ปี สามารถเปลี่ยนล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 60 วัน ***
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่
· ใบอนุญาตขับรถยนต์ 505 บาท
· ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 255 บาท
หมายเหตุ
· หากแก้ไขรายการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 50 บาท
· ขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ (บัตรพลาสติก )
· ชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูป เพิ่ม 100 บาท
 
การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี ต่ออายุเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี
หลักฐานประกอบคำขอ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
2.สำเนาใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม พร้อมฉบับจริง
3.สำเนาเอกสารการแก้ไขรายการ เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านาม เป็นต้น(ถ้ามีการแก้ไขรายการ)
4.ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ที่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
***ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี ต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 3 เดือน ***
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่
· ใบอนุญาตขับรถยนต์ 505 บาท
· ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 255 บาท
 หมายเหตุ
· หากแก้ไขรายการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 50 บาท
· ขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ (บัตรพลาสติก )
· ชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูป เพิ่ม 100 บาท


 
โรงเรียนโจสอนขับรถยนต์ ขอให้นักเรียนทุกคนผ่านการสอบขอใบอนุญาตขับขี่นะครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com